Máy tắm nóng  Ferroli  Divo SSP 4.5S

2,338,000
3,300,000